అనువాదలహరి

గుడ్డివాళ్ళ లోకం… సి. ఎస్. లూయిస్.

(ఈ కవితలో ఒక మహత్తర సందేశం ఉంది. అజ్ఞానులముందు వాళ్లకు ఎంతమాత్రం తెలియని విషయాల గురించి ప్రస్తావించినా, తమకు తెలుసినట్లు ప్రవర్తించడమేగాక, వాటి గురించి అసందర్భంగానైనా, అనర్గళంగా మాట్లాడగలరు… అని చెప్పడమే దీని తాత్పర్యం. ఇది యుధ్ధానికి వ్యతిరేకంగా అతని అభిప్రాయంగా కొందరు పరిగణిస్తారు.)

.

సాంద్ర సూర్యకిరణాలు వాళ్ళని ముంచెత్తాయి…
అ గుడ్డివాళ్ళ లోకం లో ఉన్న అందరినీ…
పాపం! అంధ ద్విపాదులు వాళ్ళకు తెలీదు వాళ్ళ వైకల్యం ఏమిటో.
తెలుస్తూనే ఉంది, ఏనాటిదో, ఈ శాపం
శతాబ్దాలనుండీ వదలక వాళ్ళని అలా మిగిల్చింది.

మధ్యలో ఎక్కడో సంధికాలంలో ఒకరిద్దరు
దురదృష్టవంతులకి కళ్ళు వచ్చేయనుకొండి, మార్పులు స్థిరపడ్డాక.
కానీ, మిగతా అందరూ చీకటిలో
వెలుగులోని వేదనలనుండి భద్రత పొందగలిగారు

.

నిర్వీర్యతకీ, నలుపులేమికీ, అనారోగ్యానికీ, ప్రతీకగా
వెలుతురు గురించి నిందాత్మకంగా మాటాడేటప్పుడు,
వాళ్ళ తాతలనాటి మాటలనే బిడియం లేకుండా వాడతారు

పాపం, వాళ్ళ మధ్యలో విపరీతం లా, కళ్ళున్న
అభాగ్యుడెవడైనా ఉషోదయాలగురించీ,
నక్షత్ర కాంతులగురించీ,
ఆకువన్నె ఏటవాలు కెరటాలగురించీ,
రాగోదయమైనతరుణిచెక్కిళ్ళలోని రంగుల అందాల గురించీ
మాటాడితే, ఎవరూ ప్రశ్నించడం గాని,
తెలియని భాష మాటాడుతున్నాడని నిలదియ్యడం గాని చెయ్యరు.
మీదుమిక్కిలి అంతా ఏకగ్రీవంగా “తెలిసిందే” అంటారు.
మాకూ అచ్చం అలానే అనిపిస్తుంది అంటారు.
కాని వాళ్ళు తప్పని అతనికి స్పష్టంగా, సందేహం లేకుండా తెలుసు.
కాని, వాళ్ళకు బోధపరచలేడు.  

పాతబడి, భ్రష్టమై, నిర్లక్ష్యంగా విసిరేసిన మాటలవల్ల
ఇప్పుడు ప్రయోజనం లేదు.  కనుక మౌనంగా ఉండవలసిందే.
కాని ఆ కుమ్మరిపురుగులు, వాచాలత ఇచ్చిన మూర్ఖపు ధైర్యంతో,
ఉపమానంగా వాడిన పదాలనే వస్తువులుగా భ్రమించి
ఒక కథని అల్లగలరు.
ఇది చాలా అసంగతంగా కనిపిస్తోంది కదూ?
సరే. అయితే ఇప్పుడు ప్రఖ్యాతి వహించిన వాళ్ళదగ్గరికి వెళ్ళి
అంతర్దృష్టికి స్పష్టంగా కనిపించి,
మహాపర్వతాలలా అచలమూ, ఉన్నతమూ, దివ్యమూ
కాని పైకి అగమ్యగోచరమైన ఒకప్పటి సత్యాల గురించి
మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించండి. తెలుస్తుంది.

.

Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

సి. ఎస్. లూయిస్.

ఐరిష్ కవీ, నవలాకారుడూ, విమర్శకుడూ

.

Country of the Blind…

.

Hard light bathed them-a whole nation of eyeless men,
Dark bipeds not aware how they were maimed. A long
Process, clearly, a slow curse,
Drained through centuries, left them thus.

At some transitional stage, then, a luckless few,
No doubt, must have had eyes after the up-to-date,
Normal type had achieved snug
Darkness, safe from the guns of heaven;

Whose blind mouths would abuse words that belonged to their
Great-grandsires, unabashed, talking of light in some
Eunuch’d, etiolated,
Fungoid sense, as a symbol of

Abstract thoughts. If a man, one that had eyes, a poor
Misfit, spoke of the grey dawn or the stars or green-
Sloped sea waves, or admired how
Warm tints change in a lady’s cheek,

None complained he had used words from an alien tongue,
None question’d. It was worse. All would agree ‘Of course,’
Came their answer. “We’ve all felt
Just like that.” They were wrong. And he

Knew too much to be clear, could not explain. The words —
Sold, raped flung to the dogs — now could avail no more;
Hence silence. But the mouldwarps,
With glib confidence, easily

Showed how tricks of the phrase, sheer metaphors could set
Fools concocting a myth, taking the worlds for things.
Do you think this a far-fetched
Picture? Go then about among

Men now famous; attempt speech on the truths that once,
Opaque, carved in divine forms, irremovable,
Dear but dear as a mountain-
Mass, stood plain to the inward eye.

.

CS Lewis

(29 November 1898 – 22 November 1963)

Irish Poet, Academic, Novelist, Critic and Essayist besides being a Christian Apologist and a Theologian. He died on the same day US President John F Kennedy was assassinated.

An Oxford University Faculty and a close friend of  JRR Tolkien (The Lord of the Rings fame), Lewis’s  The Chronicles of Narnia sold millions of copies and was a super hit on TV, Radio and  as  a Cinema.

“The Country of the Blind” seems to reference the war.  Men who were blind to it and its effects felt a sense of security, nevertheless, the war still went on, the damage still done.


%d bloggers like this: