అనువాదలహరి

నారీ ప్రశంస … రాబర్ట్ మానింగ్ ఆఫ్ బూర్న్.

Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

“I will not be separated from my husband. As we have lived, so we will die: together.”…

Ida Straus,  wife of  Isidor Straus the Founder of Macy’s (The Departmental stores fame) …  on the fateful day, 15th April 1912 shortly before  The Atlantic  sank. And both of them died together, the man refusing a chance to board a life-boat without his wife.

.

నిజం చెప్పాలంటే,పురుషుడికి
 
నిష్కల్మషమైన స్త్రీ ప్రేమను మించి

ఇష్టమైనది ఏదీ ఉండదు.
 

స్వచ్ఛమూ, నిశ్చలమైనమైన స్త్రీ ప్రేమ

పురుషుడికి బ్రహ్మానందాన్ని ఇస్తుంది.


ఈ విశాలజగతిలో మనిషి మనసుకి

సాంత్వన కలిగించే ఏకైక వస్తువూ,

మగవాడిని రంజింపగలిగేదీ

సుగుణవతి యదార్థ ప్రేమ ఒకటే.
 

నిష్కపటంగా మాట్లాడే సద్వర్తనగల స్త్రీ వినా   

భగవంతుని సృష్టిలో ప్రీతిపాత్రమైనది లేనే లేదు.

————————————————————————————————————–


Praise of Women (original Version)       Praise of Women (present-day version)

No thyng  ys to man so dere

As wommanys love in gode manere.

A gode womman is mannys blys,

There her love right and stedfast ys

There ys no solas under hevene 

Of alle that a man may nevene

That shulde a man so moche glew

As a gode womman that loveth true.      

Ne derer is none in Goddis hurde        

Than a chaste womman with lovely worde

 

By: Robert Mannyng of  

Brunne. 1269- 1340   

GLOSSARY: For Original  Version

nevene= name.  

glew= gladden. 

 hurde= flock


Nothing is to man so dear  

As to woman’s love in good manner

A good woman is man’s bliss

Where her love right and steadfast is

There is no solace under heaven

Of all that man may name

That should man so much gladden         

As a good woman that loves true        

No dearer in none in God’s herd

Than a chaste woman with lovely word

 

By: Robert Manning of 

Bourne. 1269–1340

 

———————————————————————————————————–

Robert Manning   was an English chronicler and Gilbertine monk. Handlyng Synne and a Chronicle are  Mannyng’s  two well-known works. The first is a twelve thousand line devotional or penitential piece of rhymed couplets writen in middle english and the second is  a two-part British history, first part a  translation of  Wace and the second, that  of  Peter of Langtoft.


%d bloggers like this: