అనువాదలహరి

హిమ పరాగము … రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్

(రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్ 139 వ జన్మదినం సందర్భంగా)

.

గన్నేరు చెట్టు మీంచి

ఒక కాకి నా మీదకి

మంచుధూళిని,

విదిలించిన తీరు…

నా మనస్థితిలోమార్పు తీసుకు వచ్చి,

రోజులో మిగిలిన భాగాన్ని,

దుఃఖిస్తూ గడపనవసరం లేకుండా

రక్షించింది

.

రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్ 

(March 26, 1874 – January 29, 1963)

అమెరికను కవి

Iamge Courtesy: http://upload.wikimedia.org

రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్

(1874 – 1963)

అమెరికను కవి

The Dust of Snow

.

The way a crow

Shook down on me

The dust of snow

From a hemlock tree

Has given my heart

A change of mood

And saved some part

Of a day I had rued.

.

Robert Frost

%d bloggers like this: