అనువాదలహరి

మంచుమరక … రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్

Image Courtesy: http://i.pbase.com

ఆ మూల నొక మంచుమరక ఉంది

గాలి ఎగరేసుకుపోతున్న కాగితాన్ని

వర్షం అదిమిపెట్టినట్టు;

నేను దాన్ని ఈపాటికి పోల్చుకుని ఉండాల్సింది.

.

కాగితం మీద ముద్రించిన అక్షరాల్లా

బురద అక్కడక్కడ మచ్చలా కనిపిస్తోంది.

దానిమీద ఏమిటి రాసుందో,

చదివుంటే, నాకిపుడు గుర్తు లేదు.

.

Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్

.

A Patch of Old Snow …

.

There’s a patch of old snow in a corner
That I should have guessed
Was a blow-away paper the rain
Had brought to rest.

It is speckled with grime as if
Small print overspread it,
The news of a day I’ve forgotten —
If I ever read it.

Robert Frost

(March 26, 1874 – January 29, 1963)

%d bloggers like this: