అనువాదలహరి

స్త్రీ స్వభావము … డొరతీ పార్కర్

.

నేను ఇటలీలో ఉన్నంతసేపూ

నా మనసెందుకు ఇంటిమీదకి పోతుంది,

అదే నా స్వంతగడ్డమీద ఉన్నప్పుడు,

ఇటలీ చూడాలని ఎందుకు మనసు పరితపిస్తుంది?

.

స్వామీ! ప్రియతమా! నువ్వెదురుగా ఉన్నంతసేపూ

చిత్రంగా, నన్ను ఎక్కడలేని నిరుత్సాహమూ ఆవహించి, అదే

నువ్వు లేచి కనుమరుగవగానే, మనసు నీ కోసం,

నువ్వు వెనక్కి రావాలని తహతహలాడుతుందెందుకు?

డొరతీ పార్కర్

.

On Being A Woman

.

Why is it, when I am in Rome,
I’d give an eye to be at home,
But when on native earth I be,
My soul is sick for Italy?

And why with you, my love, my lord,
Am I spectacularly bored,
Yet do you up and leave me- then
I scream to have you back again?

.

Dorothy Parker

(August 22, 1893 – June 7, 1967)

American Poet, Critic, Short Story Writer and Satirist.

%d bloggers like this: