అనువాదలహరి

ఒక్కతెనే… సారా టీజ్డేల్

Image Courtesy: http://bp2.blogger.com

.

నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నప్పటికీ,

ఎంతో అపురూపంగా చూచుకుంటున్నప్పటికీ,

నేను నా సర్వస్వం ఇచ్చి, పుచ్చుకుంటున్నప్పటికీ,

ఎందుకో, ఒక్కోసారి జీవితం పై విరక్తి కలుగుతోంది.

.

ఈ వేసారిన వివర్ణ విశ్వశృంగాగ్రంపై

ఒక్కతెనే నిలబడి నట్టు ఒంటరితనం ఆవహించి,

పురులువిప్పుకుంటున్న మంచు నా చుట్టూ పొరలుతూ,

తలపై అనంత రోదసి తెరుచుకుంటున్నట్టు అనిపిస్తుంది.

.

భూమ్యాకాశాలు అదృశ్యమై,

ప్రకృతిలో లీనమై, ఒంటరితనమెరుగని వారి

ప్రశాంతత నే ననుభవించకుండా

నా అస్తిత్వపు అహంకారం అడ్డుగా నిలుస్తుంది.

.

సారా టీజ్డేల్

.

Alone

.

I am alone, in spite of love,
In spite of all I take and give—
In spite of all your tenderness,
Sometimes I am not glad to live.

I am alone, as though I stood
On the highest peak of the tired gray world,
About me only swirling snow,
Above me, endless space unfurled;

With earth hidden and heaven hidden,
And only my own spirit’s pride
To keep me from the peace of those
Who are not lonely, having died.

.

Sara Teasdale

%d bloggers like this: