అనువాదలహరి

ఒక శ్లోకం…

[The reason for  selecting this Sloka is the spate of incidents that are occupying headlines of late about the elimination of honest government servants by the mafia. People are increasingly concerned if the  governments are negligent in protecting the honest officers from threats to their lives.The impunity with which the culprits escape or choose the loopholes of law to delay litigation, if any, is only strengthening the goons not the people.

In a democracy people surrender their mandate to the elected governments in the fond hope that it would ensure their right to live, to follow their choice faith and pursue their profession of choice and anti-social elements are a great threat. As an employer, it is hard for it to get employees who are loyal to government, pure at heart and duty minded. This is more true now than at any other time. That does not however mean that it can be lenient towards providing them proper moral strength in discharging their duties. It must act without any prejudice or favour in eliminating this threat. Its failure to do so only sends wrong signals. In no time it becomes a haven for criminals instead of heaven for citizens.]

.

An able lord who can discern between strength and weakness…

A servant finds it hard to get;

So does a lord find it impossible

To get a servant pure, loyal and efficient.

.

మూలం: 

(డా. తిరుమల రామచంద్ర గారి — హంపీ నుండి హరప్పాదాక   నుండి. పేజీ 6)

.

సారాసార పరిచ్ఛేత్తా

స్వామీ భృత్యస్య దుర్లభః

అనుకూల శ్శుచిర్దక్షః

ప్రభో భృత్యోపి దుర్లభః

.

భృత్యుని శక్తిని, దౌర్బల్యాన్నీ గుర్తించే యజమాని దొరకడం కష్టం. అలాగే, అనుకూలుడు, మనసా వాచా పరిశుధ్ధుడు, సమర్ధుడు అయిన సేవకుడు యజమానికి దొరకడమూ కష్టమే!

%d bloggers like this: