అనువాదలహరి

Delimiting Line … Kavi Yakoob

Image Courtesy: http://www.indiastand.com

.

Even living together is a crime.
Besides, there are unknown dividers
Between every exercise and activity.

And amidst those unerasable lines
A newborn’s life starts,
Without its knowledge,
With a question mark.

And the five-year old Sahir
When he delineates…
Father’s side with Allah, and
Mother’s side with a different god…
He embarks up on his life
With the same question once more.

Pity!
This child’s life finds it hard
To break through the rusted framework of religions.

In his playful times and tunes, conduct,
Reflexes and reactions
These two houses
Are two inalienable boundaries.

It’s not a crime to love
To wear a vermillion on the face,
Or to efface it
On either side of the boundary…

But settled habits and practices
Like benchmarks of life…
“Saraswati! I bow before you…”
“Allah O Akbar!”
Fissure conjugal obligations of life.
From the teasing names of religions
To the pervading roots of prohibitions
I remain a Masjid
And she remains a Temple.

And I wonder
What tabernacle should I erect
For this poor child as a mark of our marriage!

No philosopher shall assure
Whether or not we can reach a religionless state.
Neither atheists dispense with vermillion,
Bangles and turmeric

Nor rationalists and pagans, religious symbols.
Perhaps, like blood,
Religion has also established its right over this bode.

Lines are drawn between two states
Between body and religion
Between body and its affinities
Between body and its emotions…
It’s an endless … warp … of … delimiting lines.

.

Kavi  Yakoob

Image Courtesy: https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net

Dr. Kavi Yakoob is working as Associate Professor at Anwarul – Uloom Degree College, University of Hyderabad, Hyderabad, Andhra Pradesh. He runs a blog: http://kaviyakoob.blogspot.in/

.

సరిహద్దురేఖ!

.

కలిసి బ్రతకడమూ నేరమే

కాక ప్రతి కదలికకి చేష్టకూ నడుమ తెలియని గీతలు

1.

తెలియకుండానే చెరగని గీతల మధ్య

సరికొత్తగా మొదలుపెట్టిన జీవితమూ ప్రశ్నలా మొదలవుతుంది

‘దాదా వాళ్ళు, అల్లావాళ్ళు

అమ్మమ్మ,.. తాతయ్య వాళ్లు దేవుడు వాళ్ళ’ని

పలుకుతున్న ఐదేళ్ల సాహిర్

మళ్లీ ఈ ప్రశ్నతోనే జీవితం

మొదలుపెడుతున్నాడు.

ఈ చిన్నారి జీవితమూ

బిగిసిన మతాల చట్రాన్ని దాటడం కష్టమే

వాడి ఆటపాటల్లో, కదలికల్లో, ప్రవర్తనలో

నడవడికలో మతాల సరిహద్దులు

అమ్మమ్మ వాళ్ళిల్లు, దాదా దాదీల ఇళ్లు

రెండు విభిన్న సరిహద్దులు

ప్రేమించడం నేరం కాదు

బొట్టు ఉండటం, పొలిమేరల్లో బొట్టు చెరిపేసుకోవడం నేరంకాదు

అలవాట్లు, ఆచరణలు కొట్టవచ్చిన జీవిత కొలమానాల్లా

‘సరస్వతీ నమస్తుభ్యం’

‘అల్లాహో అక్బర్’

జీవితాల మధ్య దాంపత్య అచరణ దూరాలు

కవ్విస్తున్న మతాలమధ్య పేర్లనుంచి

పెరుగుతున్న ఆంక్షల వేర్లనుంచి

ఆమె మందిరం, నేను మసీదుగానే మిగిలిపోతుంటాం

ఇక

మా దాంపత్యపు గుర్తుగా చిన్నోడికి

ఏ త్రిశంకు మందిరాన్ని నిర్ణయించాలో?

మతమే లేని దశలోకి

చేరుకుంటామో లేదో తాత్వికులూ తెలపరు

నాస్తికులు బొట్టుల్ని గాజుల్ని పసుపుతనాల్ని వీడరు

హేతువాదులూ కాఫిర్లూ మత చిహ్నాల్నీ వదులుకోరు

మతం కూడా

రక్తంలా శరీరంపై హక్కును సాధించుకుందేమో?

4.

దేహానికి దేశానికి మధ్య సరిహద్దురేఖ

దేహానికి మతానికి మధ్య

దేహానికి అనుబంధానికి మధ్య

దేహానికి ప్రేమకూ మధ్య

మెలికలు మెలికలు

పో

తు

న్న

సరిహద్దురేఖ!

.

యాకూబ్

%d bloggers like this: