అనువాదలహరి

సముద్రపొడ్డున … సారా టీజ్డేల్

Image Courtesy: http://farm7.staticflickr.com

.

సముద్రపొడ్డున కూచోడమన్నా,

ఈ మహానగరాలన్నా

సుతిమెత్తని పూవుల సౌకుమార్యరహస్యమన్నా,

సంగీతమన్నా,

కవితరాస్తూ గడపడమన్నా నాకు చాలా ఇష్టం.

ఆ క్షణాలు స్వర్గంలో తేలియాడినట్టుంటుంది.

.

మంచుమునిగిన కొండమీద పొడిచే తొలిచుక్కలన్నా

జ్ఞానమూ, దయా ఆమ్రేడితమైన పెద్దల పలుకులన్నా,

చిరకాలము నివురుగప్పినట్టుండి, చివరకి

కలుసుకున్నచూపుల్లో తొణికిసలాడే ప్రేమన్నా ఇష్టమే.

.

నేను అమితంగా ప్రేమించాను,

గాఢంగా ప్రేమించబడ్డాను కూడా.

కాని, ఇపుడు జీవితం పై ఆశ సన్నగిలింది.

దయచేసి నన్నీ నిశ్శబ్దానికీ, చీకటికీ విడిచిపెట్టండి

అలసిపోయిన నేను, సంతోషంగా నిష్క్రమించడానికి సిధ్ధం.

.

Image Courtesy: http://img.freebase.com

సారా టీజ్డేల్

1884–1933

.

I have Loved Hours at Sea

.

I have loved hours at sea, gray cities,

The fragile secret of a flower,

Music, the making of a poem,

That gave me heaven for an hour;

.

First stars above a snowy hill,

Voices of people kindly and wise,

And the great look of love, long hidden,

Found at last in meeting eyes.

.

I have loved much, and been loved deeply—

Oh when my spirit’s fire burns low,

Leave me the darkness and stillness,

I shall be tired and glad to go.

.

Sara Teasdale

(1884–1933)

American Poet.

%d bloggers like this: