అనువాదలహరి

ముందు వాళ్లు కమ్యూనిస్టులకోసం వచ్చేరు … మార్టిన్ నీమలర్

.

ముందు వాళ్లు కమ్యూనిస్టులకోసం వచ్చేరు
నాకెందుకు అక్కరలేనివని మాట్లాడలేదు
నేను కమ్యూనిస్టుని కాదుగదా!
.
తర్వాతవాళ్ళు  కార్మిక నాయకులకోసం వచ్చేరు.
నాకెందుకని ఊరుకున్నాను
నేనేమైనా కార్మికనాయకుణ్ణేమిటి?
.
ఆ తర్వాత వాళ్ళు యూదులకోసం వచ్చేరు
మనకెందుకని అడగలేదు
నేను యూదును కాదుగదా!
.

చివరికి వాళ్ళు నాకోసం వచ్చేరు
నన్ను వెనకేసుకుని రావడానికి
ఎవ్వరూ మిగల్లేదు.

.

మార్టిన్ నీమలర్

జర్మను  ప్రొటెస్టెంటు పాస్టరు.

(14 జనవరి 1892 – 6 మార్చి 1984)

“వాళ్ళు ముందు కమ్యూనిస్టులకోసం వచ్చేరు” అన్నవి చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన మాటలు. ఇది నాజీలు చేసిన ఘాతుకాలకు మనసు కరిగి, జర్మను మేధావులు ఏమీ పట్టకుండా ఉండడం వల్ల జరిగిన మానవమారణహోమానికి బాధతో మార్టిన్ నీమలర్ పలికిన పలుకులు. ఇవి కేవలం ఆ కాలానికే వర్తిస్తాయనుకోవడం పొరపాటు. చరిత్ర ఇప్పటికి ఎన్నోనిదర్శనాలు  ఇచ్చింది: ఒకసారి పదవిలోకి వచ్చిన తర్వాత పాలకులు తమపదవిని నిలబెట్టుకుందికి ఎన్ని ఘాతుకాలు చెయ్యడానికైనా వెనుదియ్యరని. అది ప్రజాస్వామ్యమైనా, రాచరికమైనా, నియంతృత్వమైనా లేక ఇంకేరకమైన రాజ్యపాలన వ్యవస్థ అయినా. కనుక ప్రజలు వాళ్ళ శ్రేయస్సు కోసం వాళ్ళే అప్రమత్తులుగా ఉండాలి. ఈ కవితలో చెప్పినట్లు  అధికారులు చేసే అకృత్యాలు మనకు సంబంధం లేదని ప్రతిఘటించకుండా ఊరుకుంటే, మనకి సంబంధించిన అన్యాయం జరిగినపుడు, మనకి తోడు ఎవ్వరూ మిగలరు… అవి వాళ్ళకు సంబంధించినది కాదుగా మరి!

.

[Note: The origins of this poem were traced to the January 6, 1946, speech delivered by Martin Niemöller to the representatives of the Confessing Church at Frankfurt.  The text has several variants. For details visit: http://en.wikipedia.org/wiki/First_they_came%E2%80%A6]

.

First they came for the communists,

and I didn’t speak out

because I wasn’t a communist.

.

Then they came for the trade unionists,

and I didn’t speak out

because I wasn’t a trade unionist.

.

Then they came for the Jews,

and I didn’t speak out

because I wasn’t a Jew.

.

Then they came for me

and there was no one left

to speak out for me.

.

Deutsch: Briefmarke von Martin Niemöller
Deutsch: Briefmarke von Martin Niemöller (Photo credit: Wikipedia)

Friedrich Gustav Emil Martin Niemöller (14 January 1892 – 6 March 1984)

These are the most remarkable and controversial lines uttered by the Protestant German Pastor (and social activist) about the passiveness or pathy of the German intellectuals when the Nazi regime chose to decimate all opposition groups one after another. It is pertinent to all times and all places since people in power always try to perpetuate their reign, no matter what kind of polity it is, at the expense of people and their liberty.

%d bloggers like this: