అనువాదలహరి

Where else is my carkless repose? … Usharani

Courtesy: Usharani (from her web album)

.

Woods are my birth place

There are comrades every way

Silken carpets of green pastures

Delicate dangling of baby branches

Ornate flowery ornaments

Fluting whispering winds

Concerts of wings on flight

Choreography of cascading steps…

.

I am a contented soul in my dominion.

.

Usharani

(Usharani is located in US and is a blogger since 2008 running her blog:  ” http://maruvam.blogspot.com/” )

The poem highlights, in my opinion, the urge for freedom and a longing for one’s roots, and asserts that one can remain safe and content in one’s own domain… may be a common urge / a recurring theme for expats.

.

అభయావాసం ఇంకెక్కడవుంది?

.

అడవి నా పుట్టినిల్లు

అడుగడుగున నేస్తాలు

పచ్చికబైళ్ళు పట్టుకంబళ్ళు

పూలసరాలు ఆభరణాలు

లేతరెమ్మలు వీవెనలు

గాలిస్వరాలు వేణువులు

ఎగిరే రెక్కల కచ్చేరీలు

కదిలే పాదాల నాట్యాలు

స్వస్థానాన నేను నవ్వే మనిషిని.

.

ఉషారాణి

.

ఉషారాణిగారు 2008 నుండి తమ “maruvam.blogspot.com” అన్న బ్లాగు  నడుపుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె అమెరికావాసి.

%d bloggers like this: