అనువాదలహరి

పాటా – బాణమూ … HW లాంగ్ ఫెలో. అమెరికను కవి

Image Courtesy: http://www.theepochtimes.com

.

నేను గాలిలోకి ఒక బాణం విసిరా
అదెక్కడో పడిపోయుంటుంది; తెలీదు

ఎందుకంటే, అదెంత జోరుగా దూసుకెళ్ళిందంటే
దాని వేగాన్ని నా కళ్ళు అనుసరించలేక పోయాయి

నేను గాలిలోకి ఒక పాట ఆలపించేను.
అదికూడా ఎక్కడో పడిపోయింది; తెలీదు.
అంత చురుకైన కళ్ళెవడికున్నాయి గనక
పాట వేగంతో దృష్టి మరలించడానికి?

చాలా చాలా కాలం తర్వాత, విరిగిపోకుండా
సింధూరవృక్షానికి గుచ్చుకుని ఆ బాణం దొరికింది.
మొదటినుండి చివరిదాకా పొల్లుపోకుండా ఆ పాట
నా మిత్రుడి గళంలో మారుమ్రోగడం విన్నాను.
.

HW లాంగ్ ఫెలో. అమెరికను కవి

27 ఫిబ్రవరి 1807 –  24 మార్చి 1882

.

The Arrow and the Song

.

I shot an arrow into the air,
It fell to earth, I knew not where;
For, so swiftly it flew, the sight
Could not follow it in its flight.

I breathed a song into the air,
It fell to earth, I knew not where;
For who has sight so keen and strong,
That it can follow the flight of song?

Long, long afterward, in an oak
I found the arrow, still unbroke;
And the song, from beginning to end,
I found again in the heart of a friend.

.

HW Longfellow, Americam Poet.

(February 27, 1807 – March 24, 1882)

%d bloggers like this: