అనువాదలహరి

గొల్ల తన ప్రేయసికి … క్రిష్టఫర్ మార్లో

Image Courtesy: http://3.bp.blogspot.com

.

రమ్ము నెచ్చెలి, నాదు ప్రేయసివి కమ్ము
ఇచటి లోయలు తోపులు, మిట్ట, బయళు,
లిచటి యడవి, మహాగిరు లీను తావు
లరసి, సుఖముల చొక్కి సోలుదము రమ్ము.

కాంచుదము మనము శిలలపై గూరుచుండి
సాటి గొల్లలు మందల సాకు తీరు
యేటి పాటుకు గళమును దీటు గలిపి
ఆలపించెడు పులుగు శృంగార గీతి.

ఏ నమర్తు గులాబుల సెజ్జ నీకు
వేలుగ సుగంథ సుమములపేర్లు, మీరి
పూల కుళ్ళాయి తలకట్టు, ఒడలి యుడుపు
తరుకదంబదళమ్ముల తీర్చినయది. 

మించు మఱకల నెరి సేకరించి నట్టి
గాటమగు ఉన్ని నేసిన గౌ నొసగెద
పొన్ను పదహారువన్నెల బొక్కిలీసు
కూర్చి చెప్పులజత చలికోర్చు కొరకు.

కొలికి పగడపు, జేగురు గుబ్బమేకు
పూరినల్లిన మేఖల, పూల మొగ్గ
కలికి, మెచ్చితె? చిలుకల కొలికి నాదు
సహచరివి గమ్ము జీవన సంధ్య వరకు.

బుడుత గొల్లలు నిన్నలరించుకొరకు
పాడి నర్తింత్రు ప్రతి ‘మే’ ప్రభాతవేళ
కలికి, మెచ్చితె? చిలుకల కొలికి నాదు
సహచరివి గమ్ము జీవన సంధ్య వరకు.

.

క్రిష్టఫర్ మార్లో

.

(Pastoral song ల మీది గౌరవం కొద్దీ దీనిని ఛందోబధ్ధంగా అనువదించడానికి ప్రయత్నించాను కాని, అది నా శక్తికి మించిన పని. కనుక ఇవి శ్రీశ్రీ చెప్పినట్టు స్వఛ్ఛందాలుగానో, నిశ్ఛందాలుగానో స్వీకరింప మనవి)

.

The Passionate Shepherd to his Love

.

Come live with me and be my love,
And we will all the pleasures prove,
That valleys, groves, hills, and fields,
Woods, or steepy mountain yields.

And we will sit upon the rocks,
Seeing the shepherds feed their flocks,
By shallow rivers, to whose falls
Melodious birds sing madrigals.

And I will make thee beds of roses,
And a thousand fragrant posies,
A cap of flowers and a kirtle
Embroider’d all with leaves of myrtle:

A gown made of the finest wool,
Which from our pretty lambs we pull;
Fair lined slippers for the cold,
With buckles of the purest gold:

A belt of straw and ivy buds,
With coral clasps and amber studs;
And if these pleasures may thee move,
Come live with me and be my love.

The shepherd swains shall dance and sing
For thy delight each May morning;
If these delights thy mind may move,
Then live with me and be my love.

.

Christopher Marlowe

%d bloggers like this: