అనువాదలహరి

గాథాసప్తశతినుండి …

Image Courtesy: http://youresomartha.files.wordpress.com

.

Rainy Season. Raining Cats and Dogs,

Lord of Clouds was desperate to pull

Earth towards him with his jet-reins;

Thunders are but his grunts of vain enterprise.

.

Anonymous

.

(From Gatha Saptasati (A Book of 700 stories in Prakrutam) compiled, edited and augmented by King Hala (CE 19-24) from among the popular stories circulating among the masses)

.

“అవిరల పడంత ణవజలధారా రజ్జు ఘడిఅం పఅత్తేణ,
అపహుత్తో ఉక్ఖేత్తుం రసఇవమేహో మహిం ఉఅహ.”

గాథసప్తశతి 5వ శతకంలోని 36వ గాథ ఇది. ‘వర్షాకాలం. కుండపోతగా కురుస్తూ బలమైన జలధారలనే పగ్గాలను కట్టి మేఘుడు భూమిని తనవైపు లాగే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు.  కానీ ఎంత ప్రయత్నించినా లాగలేక పోతున్నాడు. మూల్గుతున్నాడు. ఆ మూల్గులే ఉరుములు’ అని ఈ గాథ అర్ధం.

(Courtesy:  సాహిత్యంలో ప్రకృతి – (2) ; http://venkatbrao.wordpress.com/2011/06/04/)

I acknowledge my sincere thanks to Sri venkatbrao in anticipation of his approval to take the poem and the corresponding material from his blog.

%d bloggers like this: