అనువాదలహరి

ఎవరీతడు? … రవీంద్రనాథ్ టాగోర్

Image Courtesy: http://t3.gstatic.com

.

బయలువెడలితి నొంటిగ సమావేశ స్థలికి

ఈ నిశీధిని నన్ననుగమించు న ద దెవరు?

.

దారి విడిచితి తప్పించుకొన, విఫలుండనైతి

.

ప్రతి పదమునను భూ పరాగముల చెణుకు

గర్వి, ప్రతి పదమున అహంకారమునె తొణుకు

.

స్వామి! నా ప్రతిరూపమె, స్వల్పబుధ్ధి,

సిగ్గదన్నదెరుంగడు, చిత్రమేమొ

వెనుకె వచ్చెను నీ గృహవాటి వారకు

మరలనేరడు, సిగ్గయ్యె మరల మరల

.

రవీంద్రనాథ్ టాగోర్

.

Who is This?

.

I came out alone on my way to my tryst.
But who is this that follows me in the silent dark?

I move aside to avoid his presence but I escape him not.

He makes the dust rise from the earth with his swagger;
he adds his loud voice to every word that I utter.

He is my own little self, my lord, he knows no shame;
but I am ashamed to come to thy door in his company

.

Rabindranath Tagore

%d bloggers like this: