అనువాదలహరి

గీతం … క్రిస్టినా రోజేటి

Image Courtesy: http://image.shutterstock.com

.

ప్రియతమా! నేను పోయిన తర్వాత నాకోసం

శోక గీతాలాలపించకు;

నా తలదగ్గర గులాబీలుంచడం గాని,

నీడకోసం తమాలవృక్షం

నాటడం గాని చెయ్యకు:

బదులుగా నా సమాధిమీద

చినుకులతో, మంచుబిందువులతో

తడిగా ఉండే గరికవి కా.

నీకు ఇష్టమయితే, గుర్తుంచుకో,

మరిచిపోవాలనిపిస్తే, మరిచిపో!

.

నేనిక నీడనీ వీక్షించలేను

వర్షాన్నీ అనుభవించలేను

బాధతో పొగిలినట్టు ఆలపించే

కుహూరవాల్నీ వినలేను;

ఉదయాస్తమయాలు అనుసరించని

సంధ్యలో కలలుగంటూ

ఆనందంగా గుర్తుంచుకోవచ్చు,

ఆనందంగా మరిచిపోనూవచ్చు.

.

(1862)

.

క్రిస్టినా రోజేటి

.

Song …

.

When I am dead, my dearest,

sing no sad songs for me;

Plant thou no roses at my head,

Nor shady Cypress tree:

Be the greengrass above me

with showers and dewdrops wet;

And if thou wilt, remember,

And if thou wilt, forget.

.

I shall not see the shadows,

I shall not feel the rain;

I shall not hear the nightingale

sing on, as if in pain:

And dreaming through the twilight

That doth not rise or set,

Haply I remember,

And haply may forget.

.

(1862)

Christina Rosetti.

%d bloggers like this: