అనువాదలహరి

Her Eyes… Devulapalli Krishna Sastry

Image Courtesy: http://cdn.koimoi.com/wp-content

.

In her eyes,

There are the dark delicate shades of the infinite expanse of the blue sky;

The still reflections in the pure crystal waters of a silent swelling lake are scattered here and there;

The susurrations at dusk of the settling darkness, lying amidst the umbrage in the crown of Cadamba, are heard now and then;

And on other occasions,  tears rearing behind the black nimbi of the rainy season  lurk behind them;

Though they ring some sweet exceptional haunting chants in mind, they are still, indecipherable rare romantic melodies…

.

Devulapalli Krishna Sastry

.

ఆమె కన్నులు

.

ఆమె కన్నులలోన అనంతాంబరపు నీలి నీడలు కలవు;

వినిర్మలాంబుపూరగంభీరకాసారచిత్రహృదయములలోని

గాటంపు నిదురచాయలందు నెడనెడ గ్రమ్ము;

సంధ్యావసానసమయమున నీపపాదపశాఖికాగ్రపత్రకుటిలమార్గములలోపల వసించు

ఇరుల గుసగుసల్ వానిలో నిపుడు నపుడు వినబడుచుండు;

మరికొన్ని వేళలందు

వానకారుమబ్బుల  మెయివన్నె వెనుక దాగు భాష్పమ్ము

లామెనేత్రములలోన బొంచుచుండును;

ఎదియొ అపూర్వ మధుర రక్తి స్ఫురియించుకాని

అర్థమ్ముకాని భావగీతమ్ములవి…

.

దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి

( ముద్దుక్రిష్ణ “వైతాళికులు” సంకలనం నుండి)

%d bloggers like this: