అనువాదలహరి

పసి లోకం… టాగోర్

Image Courtesy: http://www.deviantart.com

.

నాకు మా కుర్రాడి లోకంలో

ఒక మూల ప్రశాంతంగా  కూర్చోగలిగితే బాగుణ్ణనిపిస్తుంది… 

నాకు తెలుసు,

అక్కడ వాడితో  మాట్లాడే నక్షత్రాలుంటాయి,

తన అల్లరి చిల్లరి మబ్బుతునకలతో,  ఇంద్రధనుసులతో

అలరించడానికి అతని ముఖం మీదకి వంగే ఆకాశం ఉంటుంది.

మూగవైనట్టూ, అసలు కదలనే కదలలేనట్టూ భ్రమింపజేసేవన్నీ,

మెల్లగా అతని కిటికీ దగ్గరకి తమ కథలతోనూ,

తళతళలాడే ఆటబొమ్మలతోనిండిన తబుకులతోనూ

పాకుకుంటూ వస్తాయి…

ఆ బాలుడి మనోద్వారంలో మెదిలే దారులగుండా

ఏ సరిహద్దులూ లేని ప్రదేశాలకి వెళ్లగలిగితే  బాగుణ్ణనిపిస్తుంది;

అక్కడ చరిత్ర యెరుగని రాజుల రాజ్యాలమధ్య

నిరంతరాయంగా వార్తాహరులు ఏదో పనిమీద పరిగెడుతూనే ఉంటారు… 

అక్కడ బుధ్ధి తన చట్టాల గాలిపటాలు తానే తయారుచేసుకుని ఎగరేస్తుంటే,

సత్యం ఏ ప్రతిబంధకాలూ లేని నిజాలని ఆవిష్కరిస్తూ ఉంటుంది.

.

టాగోర్

.

I wish I could take a quiet corner in the heart of my baby’s very
own world.
I know it has stars that talk to him, and a sky that stoops
down to his face to amuse him with its silly clouds and rainbows.
Those who make believe to be dumb, and look as if they never
could move, come creeping to his window with their stories and with
trays crowded with bright toys.
I wish I could travel by the road that crosses baby’s mind,
and out beyond all bounds;
Where messengers run errands for no cause between the kingdoms
of kings of no history;
Where Reason makes kites of her laws and flies them, the Truth
sets Fact free from its fetters

.

Rabindranath Tagore

%d bloggers like this: