అనువాదలహరి

Love Letters 1 … పింగళి- కాటూరి

Image Courtesy: http://www.picturesof.net

.

Attuning it, I held Veena

To render songs dedicated you,

But,  Oh me! What to speak when even

Hand gets choked,  just as the throat!

.

There is eagerness to  somehow fly

And land at your feet;  but strangely,

This body is denied what the mind is blessed:

That pair of wings within the reach of Sadhyas.


.

Note: Sadhyas are a class of Demigods

.

ప్రణయ లేఖలు — పింగళి- కాటూరి

.

శృతులు సరిజేసి యుష్మదంకితములైన

కృతులు పాడగ వీణ పట్టితినిగాని

కటకటా ఏమి చెప్పుదు, కంఠమునకె

గాక హస్తమునకును గాద్గద్య మొదవె!

ఎగిరి నీ పాదములచెంతకెట్లొ వచ్చి

వ్రాలుదునొ యన్న యుత్సుకత్వమ్ము గలదు

సాధ్యసాధనమైన పక్షములజంట

హృదయమునకుండి లేదు శరీరమునకు;

.

పింగళి (లక్ష్మీకాంతం)- కాటూరి (వెంకటేశ్వర రావు)

(ముద్దుకృష్ణ- వైతాళికులనుండి)

%d bloggers like this: