అనువాదలహరి

Creation — Ismail

 .

Man and Woman,

What a creation!

Complementing each other’s pleasure

Like Cotton and Fire.

.

Man and Woman

What a creation!

For mutual annihilation

Like Cotton and Fire.

.

Md. Ismail.

.

సృష్టి

.

ఆడదీ, మగాడు

ఏమి సృష్టి !

ఒకళ్ళ ఆనందాన్ని కొకళ్ళు

పత్తీ, మంటలా.

.

ఆడదీ, మగాడు

ఏమి సృష్టి !

ఒకళ్ళ నాశనానికొకళ్ళు

పత్తీ, మంటలా

.

ఇస్మాయిల్

%d bloggers like this: