అనువాదలహరి

My Heart Coos…. Afsar, Telugu, Indian

.

1

Yours is

A rattling voice that flows with a tremble…

An agitated river…

Collecting itself …much like a feverish child under a blanket.

Lowering a pregnant hovering cloudlet to earth,

You flash like lightning bowing on its splitting vein.

Shrinking into silence like her … a disquiet Godavari.

For the last time before snapping,

In the wellspring of your voice,

There’s a feverish yearning, stumbling for life

In the grating of your words.

2

There’s a song storming within,

Consummating a rumbling cloud and a parched heart

Raining on the bouldered city,

Befriending light in the night,

And in the day, concealing darkness within.

3

There’s nothing to write, till the humming of the heart ceases

Not sure if it were fear, like when an uncharted train passes through a tunnel.

4

O, My Deliverer!

Don’t I hold my breath and grip my body in my fist?

Don’t stop, don’t stop your song,

Till my blind run comes to an end.

.

Afsar

 

.

దిల్ హూ హూ కరే…

1

వణుకుతూ ప్రవహించే గొంతు నీది; జ్వరపడిన పిల్లాడిలాగా
దుప్పట్లో మునగదీసుకునే కలత నది.

కడుపుతో వున్న వొక మబ్బు తునకని నేల మీదికి దింపి,
చిట్లిపోతున్న దాని నరం మీద కమానుతో
తటిల్లున మెరిసే మెరుపు నువ్వు; దిగులు పడిన గోదారయి,
మౌనంలోకి ముడుచుకుపోయే ఆమెలాగా.

చిదిమిపోతూ నీటి బుగ్గ గొంతులో చివరి సారి
తడబడిన జీవన జ్వర వాంఛ నీ పదాల రాపిడిలో.

2

వొక మేఘ ఘర్జననీ
ఇంకో గుండె పగులునీ కలిపి పాడిన లోపలి పెనువాన
కురుస్తూ వుంది రాత్రి వెలుగుని తోడు పెట్టుకొని

పగలు చీకటిని కడుపులో దాచుకొని,
బండ రాళ్ళ నగరం వొంటి మీద.

3

రాయడానికేమీ లేదు, గుండె కూని రాగం ఆగేంత వరకూ.
భయమో ఏమో తెలియని రైలు దూసుకుపోతున్నట్టే, సొరంగంలోంచి.

4

ప్రాణం వుగ్గబట్టుకున్నానా, వొళ్ళు పిడికిలిలో దాచుకున్నానా,
పాట ఆపకు, నా చీకటి పరుగు ఆగేంత దాకా, నా జహాపనా!

.

అఫ్సర్

(Courtesy: http://www.afsartelugu.blogspot.com/2011_11_01_archive.html)

%d bloggers like this: