అనువాదలహరి

A Poem that’s not a Poem… Arudra

Tolerance of Truth (?)

.

Slogans are not religion

There is no more welfare in morals

What the people in power parrot to people like you and me

damn them, they reck not their own reed.

Who do you think rejoice

When you and I die?

Only the politicians who incite us.

Corrupted are the old morals…

They can no longer protect the current generation.

Oldies can’t read

The contemporary cues.

If you and I were to write the history of flowers,

There won’t be spines and sabres, but

They won’t alow us to write.

They don’t let truth to spin or weave.

Truth is always antagonistic to the Rulers.

.

1974

Arudra

(31 August 1925 – 4 June 1998)

(Bhagavatula Sadasiva Sastry, more popular by his pen name Arudra, is a well-known poet, and a literary Historian)

.

పద్యం కాని పద్యం… ఆరుద్ర

.

నినాదాలు మతం కాదు

నీతిలోన హితం లేదు

నీ కోసం నా కోసం

నేతలు చెప్పే మాటలు

అన్నా, అన్నన్నా, వాళ్ళు అనుసరించరు.

నువ్వూ నేనూ ఛస్తే

నవ్వుకొనేది ఎవరంటావ్?

నిన్నూ నన్నూ పురిగొల్పే నేతలు మాత్రమే.

పాతవి చివికిన నీతులు

ఈ తరాన్ని కాపాడవు.

నూతన సంకేతాలను

తాతలు గుర్తించ లేరు.

నువ్వూ నేనూ వ్రాస్తే

పువ్వుల చరిత్రలో  ముళ్ళుండవు, కత్తులుండవు.

నిన్నూ నన్నూ రాయనివ్వరు.

నిజం పేననివ్వరు, నేయనివ్వరు

నిజం నేతకు శత్రువు

.

1974

ఆరుద్ర

(భాగవతుల సదాశివ శంకర శాస్త్రి)

(31 August 1925 – 4 June 1998)

(Courtesy: http://www.bhuvanavijayam.blogspot.com)

(రామలక్ష్మీఆరుద్రగారికి క్షమాపణలతో, అనుమతి తీసుకోనందుకు.)

%d bloggers like this: