అనువాదలహరి

నేనింకా నీదానను కాలేదు … సారా టీజ్డేల్

Image Courtesy: http://cdn.designrfix.com

.

నే నింకా నీదానకాలేదు, నీలోకరిగిపోలేదు, ఉనికికోల్పోలేదు; 

మధ్యాహ్నం వెలిగించిన కొవ్వొత్తిలా,

మున్నీటగలిసిన మంచుతరకలా,

నీలో నన్ను నే కోల్పోవాలన్న కాంక్ష ఉన్నప్పటికీ

.

నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు, నిజమే! ఇప్పటికీ

నువ్వు నాకొక సుందరతర తరళ తేజస్సువే.

అయినా, నేను ఇంకా నేనుగానే మిగిలి ఉన్నాను

వెలుగులో హరించిన వెలుగునౌ కోర్కె ఉన్నప్పటికీ

.

ఓహ్! నన్ను నీ ప్రేమతో ముంచెత్తు —

నీ ప్రేమ జడిలో కొట్టుకుపోయి,

సుడిగాలికి కొండెక్కిన దీపకళికలా,

నాచేతన సమస్తమూ సమయించి,

నన్నొక బధిరాంధగా మిగిలిపోనీ!

.

సారా టీజ్డేల్

.

I Am Not Yours

.

I am not yours, not lost in you,
Not lost, although I long to be
Lost as a candle lit at noon,
Lost as a snowflake in the sea.

You love me, and I find you still
A spirit beautiful and bright,
Yet I am I, who long to be
Lost as a light is lost in light.

Oh plunge me deep in love — put out
My senses, leave me deaf and blind,
Swept by the tempest of your love,
A taper in a rushing wind.

Sarah Teasdale

%d bloggers like this: