అనువాదలహరి

నిన్నే తలుచుకున్నా … సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి.

Image Courtesy:http://infokarnata.files.wordpress.com

.

నిన్నే తలుచుకున్నా, నువ్వీ అందాన్ని ఎలా ఆశ్వాదిస్తావోనని ఆలోచిస్తూ…

ఈ సుదీర్ఘమైన బీచిలో ఒక్కర్తినీ ఒంటరిగా నడుస్తూ,

భంగపడుతున్న కెరటాలు  ఒక క్రమంలో చేసే ఘోష వింటున్నా…

నీకూ నాకూ విసుగ్గొచ్చేది ఈ ఏకశృతి వినలేక ఒకప్పుడు.

.

ఇపుడు నన్నావరించి ఉన్నవి… ప్రతిధ్వనించు సైకతశ్రోణులూ,

దిశాభ్యంతరములునిండిన రాగరహిత విపులార్ణవ రజతశోభా.

మళ్ళీ నువ్వు నాతోకలిసి ఈ తరంగధ్వని వినే సమయానికి

మనిద్దరం మృత్యువులోంచి పయనిస్తాం, యుగాలు దొర్లి పోతాయి.

.

సారా టీజ్డేల్

(August 8, 1884 – January 29, 1933)

అమెరికను కవయిత్రి.

పులిట్జరు బహుమతి విజేత

.

I Thought of You

.

I thought of you and how you love this beauty,
And walking up the long beach all alone
I heard the waves breaking in measured thunder
As you and I once heard their monotone.

Around me were the echoing dunes, beyond me
The cold and sparkling silver of the sea —
We two will pass through death and ages lengthen
Before you hear that sound again with me.

.

Sarah Teasdale

(August 8, 1884 – January 29, 1933)

American Poet and Pulitzer Prize Winner.

%d bloggers like this: