అనువాదలహరి

Your Chariot … Viswanatha Satyanarayana

http://www.harekrsna.de/surya/sun-chariot.jpg
Image Courtesy: http://www.harekrsna.de

.

Your chariot, O my Lord!  is racing

with an ordained speed, uninterrupted.

This corp came under it, got crushed; spurting

blood streamed in pools and dried up.

.

That effulgent resplendent chariot divine

had not stopped a wee, cognizing any snag;

Neither it made a turn around, nor divine

the instant roaring screams I let out.

.

The charioteer shall wash my blood stains

off your carriage wheels tomorrow;

From the infinite sanguine stains pooled over there ,

How to make out mine? Tell me, my Master!

.

Viswanatha Satyanarayana

(10 September 1895 – 18 October 1976)

A Padma Bhushan, First Telugu Jnana Peeth Award Winner  Sri Satyanarayana was a poet, translator, novelist, dramatist, essayist and a lyricist.

.

నీ రథము

.

ఓ ప్రభూ! నీ రథము దీక్షాప్రణీత

విధురవేగమ్ము పరువులు వెట్టుచుండె

నా శరీరమ్ము దానిక్రింద బడి నలిగి

నలిగి పోయినయది రక్త నదము లింకి. 

.

దివ్యతేజోవిరాజత్త్వదీయ రథము

ఈ గతుకుడేమియనియైన  నాగలేదు

నా విరోధించిన హఠాన్నినాదమునకు

వెనుదిరిగియైన మరి జూచికొనగలేదు.

.

నాదు రక్తము నీ రథచోదకుండు

కడిగివేయును రేపు చక్రములనుండి

అచట బహుజన రక్త చిహ్నములయందు

నాదియిదని గుర్తేమికన్పడును, సామి?

.

విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

%d bloggers like this: