అనువాదలహరి

మనిషి వెయ్యని ఒక సన్నని మార్గము…. ఎమిలీ డికిన్సన్

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSl1trRyT7JYkdQPLWb6JfD4JCYvfTI31ECL13trydj7X9EJ_b7Ng
Image Courtesy: http://t3.gstatic.com

.

మనిషి వెయ్యని ఒక సన్నని మార్గము

కంటికి కనిపించింది

తేనెటీగల జంటకీ 

తుమ్మెదల గుంపుకీ

.

వాటికవతల, ఒక నగరి ఉందేమో,

నే చెప్పలేను, కాని, ఆ త్రోవలో

నన్ను తీసుకెళ్లగల వాహనం లేదే అని మాత్రం…

నిట్టూరుస్తాను.

.

 A little road not made of man

.

A little road not made of man,
Enabled of the eye,
Accessible to thill of bee,
Or cart of butterfly.

If town it have, beyond itself,
‘T is that I cannot say;
I only sigh,–no vehicle
Bears me along that way.

Emily Dickinson

%d bloggers like this: