అనువాదలహరి

తొలిచూపులో ప్రేమించక, ప్రేమించినవాడెవ్వడు? … క్రిష్టఫర్ మార్లో

http://2.bp.blogspot.com/_BK1UUIu3ulI/SaoslXO0K6I/AAAAAAAAFZQ/cg0TdvECXwU/s400/07.jpg
Image Courtesy: http://2.bp.blogspot.com

.

ప్రేమించడమూ, ద్వేషించడమూ మన వశంలో ఉండేవి కావు.

ఎందుకంటే, మనం కోరినదానిని విధి ఎప్పుడూ త్రోసిరాజంటుంది.

ఇద్దరు మనసుపోగొట్టుకున్నపుడు, సహజీవనం ప్రారంభింపక ముందే,

ఒకరినొకరు ప్రేమించాలనీ,  రెండవవారిని గెలవాలనీ అనుకుంటాము

.

రెండు బంగారు కణికలు చూసి, దేనికదే పరిశీలించినపుడు,

ఒకటి రెండవదానికంటే మిన్న అని నిర్ణయిస్తాము.

కారణమెవరికీ తెలియదు, కాని, ఇది ఒక్కటి గుర్తుంచుకుంటే చాలు:

మనం పరిశీలిస్తున్నదాన్ని కళ్ళు బేరీజు వేస్తాయి.

ఇద్దరూ వివేకంగా ఆలోచించినచోట ప్రేమ పాలు శూన్యమే,

తొలిచూపులో ప్రేమించక, ప్రేమించినవాడెవ్వడు?

.

క్రిష్టఫర్ మార్లో

(నామకరణం 26 ఫిబ్రవరి 1564 — 30 మే 1593)

ఎలిజబెత్ మహారాణి 1 ఈ కాలానికి  చెందిన బ్రిటిషు కవీ, నాటక కర్తా, ఆనువాదకుడూ.

.

Who ever loved, that loved not at first sight?

.

It lies not in our power to love or hate,
For will in us is overruled by fate.
When two are stripped, long ere the course begin,
We wish that one should love, the other win;

And one especially do we affect
Of two gold ingots, like in each respect:
The reason no man knows; let it suffice
What we behold is censured by our eyes.
Where both deliberate, the love is slight:
Who ever loved, that loved not at first sight?

.

Christopher Marlow,

(baptised 26 February 1564; died 30 May 1593)

British Poet, Dramatist, Translator of Elizabethan Era

%d bloggers like this: