అనువాదలహరి

Some Urdu poems (From a Telugu translation)

.
When you yourself are not turning up
Of what use are the thoughts about you?
Won’t you kindly tell them
Not to take the trouble of visiting me?
.
Jigar Muradabadi

.

నువ్వే రానప్పుడు

నీ ఊహలతో పనేంటనీ

దయతో వాటికి చెప్పవూ

వచ్చే శ్రమ తీసుకో వద్దనీ.

-జిగర్ మురాదా బాదీ

***********
Of all the houses in that street
It’s only in mine that no lamp is alight
That darkness is enough
To give away my address to you
.
Baki Ahmad Puri

.

మొత్తం ఆ వీధికంతా

నా ఒక్క కొంప లోనే దీపం లేంది

ఆ చీకటే చాలు నీకు

నా చిరునామా చెప్పేస్తుంది.

– బాకీ అహమద్ పురీ

***********
Oh, Moon is so arrogant
Flaunting its moonlight.
Dear! just unveil the veil a little,
And put her in her place.
-Sahil Manak Puri

.

వెన్నెలని చూసుకునే కదా

చంద్ర బింబం మిడిసి పడుతోంది

ప్రియా! ఒక్క సారి

నీ ముసుగు తీస్తే నిజం తెలుస్తుంది .

-సాహిల్ మానక్ పురీ

***********
(Courtesy:  Yendluri Sudhakar’s blog: http://sudhakaryendluri.blogspot.com
%d bloggers like this: