అనువాదలహరి

అందరితో పాటు ఒంటరిగా… ఛార్ల్స్ బ్యుకోస్కి

http://www.google.co.in/imgres?q=Alone+amidst+crowd&hl=en&gbv=2&biw=960&bih=407&tbm=isch&tbnid=Azy23IO9f01IEM:&imgrefurl=http://www.dipity.com/tickr/Flickr_crowd/&docid=TO_n7op2I44D-M&imgurl=http://static.flickr.com/2361/2076450897_be1b8ace7c.jpg&w=500&h=333&ei=7wjETtmhNczKrAfrw9HzCw&zoom=1
Image Courtesy: http://www.google.co.in

.

ఎముకని

మాంసం కప్పుతుంది.

అక్కడొక మనసుని తగిలించి,

అప్పుడప్పుడు

ఒక ఆత్మనుకూడా వేలాడదీస్తారు


స్త్రీలు

పాత్రల్ని

గోడకేసిపగలగొడుతుంటారు,

మగాళ్ళు

పూటుగా తాగుతుంటారు


ఎవరికీ

తమకి కావలిసినది

దొరకదు

కానీ వెదుకుతూ,

పక్కలమీదపడి

లేస్తూ ఉంటారు


ఎముకని

మాంసం కప్పి ఉంచుతుంది,

తనువులు

తనువులని మించి

ఇంకేదో

వెతుక్కుంటుంటాయి

.

తప్పించుకునే మార్గం

అస్సలు లేదు.

అందరూ

ఈ చిత్రమైన విధికి 

చిక్కుకున్నారు

ఎవరికీ

ఎప్పుడూ

కావలసినది దొరకదు

.

నగరాల్లో పెంటకుప్పలు నిండిపోతాయి,

తుక్కు వాకిళ్ళు నిండిపోతాయి,

పిచ్చాసుపత్రులు నిండిపోతాయి,

ఆసుపత్రులు నిండిపోతాయి,

శ్మశానాలు నిండిపోతాయి.


.

ఇక నిండడానికి ఏదీ మిగలదు

.

ఛార్ల్స్ బ్యుకోస్కి

(ఆగస్టు 16, 1920 మార్చి 9, 1994)

అమెరికను కవి, నవలాకారుడూ, కథా రచయిత.
.

Alone with everybody  …

.

The flesh covers the bone
And they put a mind
In there and
Sometimes a soul,
And the women break
Vases against the walls
And the men drink too
Much
And nobody finds the
One
But keep
Looking
Crawling in and out
Of beds.
Flesh covers
The bone and the
Flesh searches
For more than
Flesh.
There’s no chance
At all:
We are all trapped
By a singular
Fate.
Nobody ever finds
The one.
The city dumps fill
The junkyards fill
The madhouses fill
The hospitals fill
The graveyards fill
Nothing else
Fills.

Charles Bukowski

(Born Heinrich Karl Bukowski)
(August 16, 1920 – March 9, 1994)
An American Poet, Novelist and Short Story Writer
%d bloggers like this: