అనువాదలహరి

పోర్షియా— ఆస్కార్ వైల్డ్

 

http://static.enotes.com/images/enotes/9493/MV4.jpg
Image Courtesy: http://static.enotes.com

.

బెసానియో ఆ సీసపు పెట్టె మీద

తన సర్వస్వాన్నీ ఒడ్డేటంత సాహసం చేసేడన్నా,

ఆ గర్విష్టి ఏరగాన్  తలదించుకున్నాడన్నా,

ప్రేమతోజ్వలించిన మొరాకో హృదయం ఒక్కసారి చల్లబడిందన్నా

నాకేం ఆశ్చర్యం కలగడం లేదు.

ఎందుకంటే నేను చూసిన వెరోనియన్ వనితలలో

మేలిమికన్నా మేలిమైన సూర్యకాంతి వంటి

ఆ దివ్య  స్వర్ణరచిత దుస్తులలో నీ అందానికి

ఏ ఒక్కరూ  సగంకూడా సరితూగడం లేదు.

అయినా, వివేచనాకవచముగల నువ్వు,

ఆ గంభీరమైన లాయరు గౌను ధరించి,

వెనిస్ నగర చట్టం, ఏంటోనియో గుండె

శాపగ్రస్తుడైన ఆ “యూదు”కి బలికాకుండా

న్యాయవితరణ చేసేవు.

ఓ పోర్షియా! నా గుండె తీసుకో! అది నీకు చెందాలి.

బాండులేదని నేను తగువులాడను.

.

ఆస్కార్ వైల్డ్

.

Portia

.

I marvel not Bassanio was so bold

To peril all he had upon the lead,

Or that proud Aragon bent low his head,

Or that Morocco’s fiery heart grew cold:

For in that gorgeous dress of beaten gold

Which is more golden than the golden sun,

No woman Veronesé looked upon

Was half so fair as thou whom I behold.

Yet fairer when with wisdom as your shield

The sober-suited lawyer’s gown you donned

And would not let the laws of Venice yield

Antonio’s heart to that accursèd Jew–

O Portia! take my heart: it is thy due:

I think I will not quarrel with the Bond.

.

Oscar Wilde

%d bloggers like this: