అనువాదలహరి

చెట్లు … జాయిస్ కిల్మర్

http://content2.clipmarks.com/blog_cache/www.thatsweird.net/img/5C6FC1DF-DA64-4827-8DD1-B286F018A01D
Image Courtesy: http://content2.clipmarks.com

.

చెట్టుకంటే అందమైన కవిత

ఎక్కడైనా ఉంటుందని నేననుకోను

.

పుడమితల్లి వెల్లువల స్తన్యానికి

ఆకొన్న నోటిని ఆబగా అదిమే …చెట్టు

.

ప్రతిరోజూ దేవుని దర్శిస్తూ,

తన పత్రహస్తాలను మోడ్చి ప్రార్థించే … చెట్టు

.

మండు వేసవిలో చెండులా తనతలలో

గొరవంక గూళ్లను ధరించే… చెట్టు

.

గుండెలపై మంచు గువ్వలా వాలే … చెట్టు

వర్షధారలలో మమేకమైన … చెట్టు

.

కవితకేముంది… నాలాంటి  మూర్ఖుడెవడైనా రాయగలడు,

కానీ, చెట్టుని మాత్రం ఒక్క దేవుడే సృష్టించగలడు.

.

జాయిస్ కిల్మర్ 

(6th Dec 1886 – 30th July 1918)

అమెరికను కవి, సైనికుడు

( జాన్సన్ & జాన్సన్ వారి బేబీ పౌడర్ కనిపెట్టిన డా. ఫ్రెడెరిక్ బార్నెట్ కిల్మర్ కుమారుడు)

.

TREES

I think that I shall never see
A poem as lovely as a tree.

A tree whose hungry mouth is prest
Against the earth’s sweet flowing breast;

A tree that looks at God all day,
And lifts her leafy arms to pray;

A tree that may in Summer wear
A nest of robins in her hair;

Upon whose bosom snow has lain;
Who intimately lives with rain.

Poems are made by fools like me,
But only God can make a tree.

JOYCE KILMER

(6th Dec 1886-  30th July 1918)
%d bloggers like this: