అనువాదలహరి

బతుకు పాట … లాంగ్ ఫెలో

http://www.google.co.in/imgres?q=psalm+of+life&hl=en&biw=960&bih=427&gbv=2&tbm=isch&tbnid=KEl6Kc9iS6HXoM:&imgrefurl=http://dawnpages.wordpress.com/2011/08/04/a-psalm-of-life/&docid=ClM-2UjrSgQ3ZM&imgurl=http://dawnpages.files.wordpress.com/2011/08/5433d013-8694-4d5e-8ed4-08f0322c568c.jpg&w=400&h=272&ei=zv-xTuKfNMbVrQfm14k_&zoom=1
Image Courtesy: http://www.google.co.in

.

నాకు చెప్పకు, నీ శోకగీతికలతో,

జీవితమొక శూన్యపు కల అని!

చైతన్యవంతం కాని ఆత్మ, మృతిచెందినట్టే లెఖ్ఖ.

యదార్థానికి, వస్తువులు కనిపించినతీరులో ఉండవు.

.

జీవితం సత్యం. జీవితం వాస్తవం!

గోరీ కాదు దాని గమ్యం

మట్టిలోంచి పుట్టినది

మట్టిలో కలిసిపోతుందన్నది ఆత్మకు వర్తించదు.

.

సుఖభోగమో, విషాదమో

మన మార్గమూ, విధిలిఖిత చరమావధీ కావు.

ప్రతి ఉదయమూ, మనం నిన్నటికంటె

ముందు ఉండేలా అడుగెయ్యడమే!

.

కళ చూస్తే అనంతం… కాలమా! పరిగెడుతోంది,

మన గుండెలెంత దిటవుగా, ధైర్యంగా, ఉన్నప్పటికీ,

తెరచాటు మద్దెలలా,

మరణమృదంగాన్ని ధ్వనిస్తూనే ఉన్నాయి

.

ఈ విశాల విశ్వసంగ్రామరంగంలో,

రక్షణలేని జీవన స్కంధావారంలో,

పశువులమందలో ఒకడిగా మౌనంగా భరించకు…

పోరాటంలో వీరనాయకుడిగా నిలు!

.

ఎంత మనోహరమనిపించినా  భవిష్యత్తుని నమ్మకు,

గతించిన గతాన్ని, సమాధిలోనే పరుండనీ… 

అడుగెయ్యి, సజీవమైన వర్తమానంలోకి అడుగెయ్యి,

గుండె బలంతో,  పైవాడిమీద నమ్మకంతో!

.

గొప్పవారి చరితలెప్పుడూ

మనజీవితాలను ఉదాత్తం చేసుకోగలమనీ

గతించిన పిదప, కాలపు ఇసుకతిన్నెలమీద

పదముద్రలు వీడగలమనీ చెబుతుంటాయి.

.

బతుకు కడలిపై ప్రయాణిస్తూ, నౌకాభంగమై,

దిక్కులేకపడిఉన్న సోదర నావికుడెవడైనా

 రేపు ఆ ముద్రలను గమనించి,

ఏమో! స్ఫూర్తిపొందగలడేమో!

.

కనుక, లేద్దాం! శ్రమిద్దాం! 

ఎట్టి ఫలితాన్నైనా  ఎదుర్కోగల ధైర్యంతో.

ఇంకా సాధిస్తూ, ఇంకా అన్వేషిస్తూ,

శ్రమించడం, ఫలితానికై నిరీక్షించడం నేర్చుకుందాం.

.

H W లాంగ్ ఫెలో

.

Psalm of Life

.

TELL me not, in mournful numbers,
        Life is but an empty dream ! —
    For the soul is dead that slumbers,
        And things are not what they seem.

    Life is real !   Life is earnest!
        And the grave is not its goal ;
    Dust thou art, to dust returnest,
        Was not spoken of the soul.

    Not enjoyment, and not sorrow,
        Is our destined end or way ;
    But to act, that each to-morrow
        Find us farther than to-day.

    Art is long, and Time is fleeting,
        And our hearts, though stout and brave,
    Still, like muffled drums, are beating
        Funeral marches to the grave.

    In the world’s broad field of battle,
        In the bivouac of Life,
    Be not like dumb, driven cattle !
        Be a hero in the strife !

    Trust no Future, howe’er pleasant !
        Let the dead Past bury its dead !
    Act,— act in the living Present !
        Heart within, and God o’erhead !

    Lives of great men all remind us
        We can make our lives sublime,
    And, departing, leave behind us
        Footprints on the sands of time ;

    Footprints, that perhaps another,
        Sailing o’er life’s solemn main,
    A forlorn and shipwrecked brother,
        Seeing, shall take heart again.

    Let us, then, be up and doing,
        With a heart for any fate ;
    Still achieving, still pursuing,
        Learn to labor and to wait.

.

Henry Wadsworth  Longfellow

%d bloggers like this: