అనువాదలహరి

మనిషొక దీవి కాదు … జాన్ డన్

http://api.ning.com/files/0LF5F*AzPzyA5W1NIPrZHmrR8WNb2L5bJKGr12x5zUTx1wLNyjkvBxhcZv8w4x5O9oNcDvsoNEALh*z381op8DwZlmZSKP5e/symmetry.jpg?&
Image Courtesy: http://api.ning.com

.

మనిషి ఒక స్వయం సమృధ్ధమైన దీవి కాదు…

ప్రతివాడూ ఒక భూఖండంలో ఖండమే…

సంపూర్ణతకి పరిపూర్ణతనిచ్చే అంతర్భాగమే…

ఒక మట్టిపెళ్ళ కెరటాలకి కొట్టుకుపోయినా,

యూరోపు ఆ మేరకు వెలవెలబోతుంది

ఒక మిట్ట తరిగిపోయినరీతి…

నీదో, నీ స్నేహితుడిదో,

మొఖాసాలో కొంత భూమి కోల్పోయినతీరు…

మరణించిన ప్రతి మనిషితోనూ, 

నాలో కొంత మేరను కోల్పోతున్నాను నేను,

ఎందుకంటే నేను మనుషులతో ముడిపడి ఉన్నాను గనుక.

అందుకే, గంటలు ఎవరికోసం మ్రోగుతున్నాయో

తెలుసుకుందికి కబురంపకు…

అవి నీ కోసమే …

.

జాన్ డన్

.

No Man is an Island  (or, For Whom the Bells Toll)

.

No man is an island, entire of itself.

Each is a piece of the continent, a part of the main.

If a clod be washed away by the sea, Europe is the less.

As well as if a promontory were.

As well as if a manor of thine own

Or of thine friend’s were.

Each man’s death diminishes me,

For I am involved in mankind.

Therefore, send not to know

For whom the bell tolls,

It tolls for thee.

.

John Donne

1572 (between 24 January and 19 June)– 31 March 1631

%d bloggers like this: