అనువాదలహరి

నేను నిన్ను ప్రేమించాను… అలెగ్జాండర్ పుష్కిన్

http://fastcache.gawkerassets.com/assets/images/9/2008/11/accoladethumb.jpg
Image courtesy: http://fastcache.gawkerassets.com

.

నేను నిన్ను ప్రేమించాను. బహుశా ప్రేమిస్తున్నానేమో కూడా

ఈ భావన ఇంకా కొంతకాలం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది

నా ప్రేమ నిన్నిక ఇబ్బంది పెట్టదులే,

నీకు ఏ రకమైన బాధా కలిగించదలుచుకోలేదు

నిన్ను ప్రేమించాను; అది ఎంత  నిరాశావహమైనదో నాకు తెలుసు

ఆ అసూయ, బిడియము నిష్ప్రయోజనమైనప్పటికీ

నా నిజమైన, సుకుమారమైన ప్రేమకు ఆలంబనలయ్యాయి

భగవంతుడు నువ్వు తిరిగి ప్రేమించబడేట్టుగా అనుగ్రహించుగాక!

.

అలెగ్జాండర్ పుష్కిన్

ప్రముఖ రష్యన్ కవి

.

I Loved You

.

I loved you, and I probably still do,

And for a while the feeling may remain…

But let my love no longer trouble you,

I do not wish to cause you any pain.

I loved you; and the hopelessness I knew,

The jealousy, the shyness – though in vain –

Made up a love so tender and so true

As may God grant you to be loved again.

.

Alexander Sergeyevich Pushkin

(6 June  1799 – 10 February 1837)

(From a Translation by Genia Gurarie)

Courtesy: PoemHunter.com

%d bloggers like this: