అనువాదలహరి

A baby and Mother in Childbed — Dasarathi

Image Courtesy: http://www.colouredrain.com
Image Courtesy: http://www.colouredrain.com

.

no rugs or quilts are there to sheath and shield the floret of a babe
asleep in the lap of its laboured mother, drenching in yonder grove
of Tamarind; I am afraid, their bodies might freeze, let me tweak
fiery numbers on my Rudraveena, to whet and warm over them

.

Telugu Original:

.

చింతలతోపులో కురియు చిన్కులకున్ తడిముద్దయైన బా

లింత యొడిన్ శయించు పసిరెక్కల మొగ్గనువోని బిడ్డకున్

బొంతలు లేవు కప్పుటకు; బొంది హిమం బయిపోవునేమొ సా

గింతును రుద్రవీణపయి నించుక వెచ్చని అగ్నిగీతముల్.

.

దాశరథి

రుద్రవీణ నుండి

%d bloggers like this: