అనువాదలహరి

నే నేమిటి … షాన్ షేన్

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRhL8vG-SA2U9VSeuV867HCy5l3IdXfJ9XTa1-BRSWWolqGAK7wTA
Image Courtesy: http://t3.gstatic.com

.

నే నేమిటో

నే నెవరో

నేనెక్కడున్నానో,

ఎందుకున్నానో

నాకు తెలియదు

.

కాని

నేనున్నానని 

తెలుసు

.

ప్రపంచంలో

దేనికోసం

నేను నిలబడతానో,

దేనికి నిలబడనో

తెలుసు

.

ఇక మిగిలింది

కేవలం

దానిని సమీపించడమూ

 కాస్త

అదృష్టం కలిసిరావడమూ…

అంతే!  

.

ఆంగ్ల మూలం

What I am

.

i don’t know

what

i am

or who

i am
.
where

i am

of why

i am
.
but do

know that

i am
.
and a world

for* what

i am

and what

i am

not
.
all then

is but

approximation

and just

a little

bit

of

luck

.

Shaun Shane

American Poet

(Courtesy: PoemHunter.com)

Note: It was printed as “or” in the source. I think it is a typo and should read “for”.

%d bloggers like this: