అనువాదలహరి

శ్మశానవాటి 3 … గుర్రం జాషువా

http://www.lightandcomposition.com/photooftheday/entry.may.2011/Photo-of-the-day_09052011.jpg
Image Courtesy: http://www.lightandcomposition.com

.

Pens of Poets, sweet sonorous gullets of songsters had

rolled over this field, and shall. Have not the mortal remains

of  Kalidasa, Bharavi, and their ilk, reduced to motes 

in Nature, unto earth, and from there over to Potter’s wheel.

.

కవుల కలాలు గాయకుల కమ్మని కంఠములీ శ్మశానపుం

గవనుల తొక్కిజూచెడి, యొకానొకనా డల కాళిదాస భా

రవుల శరీరముల్ ప్రకృతి రంగమునం దిపుడెంతలేసి రే

ణువులయి మృత్తికన్ గలిసెనోగద కుమ్మరివావి సారెపై.

.

తెలుగు మూలం: మహాకవి గుర్రం జాషువా

.

“శ్మశానవాటి” నుండి

%d bloggers like this: