అనువాదలహరి

War And Enemy … Kopparthy

http://4.bp.blogspot.com/_PgfRBZetNGE/SJmvmAcg6dI/AAAAAAAAAI8/H3RfT1McG9Q/s400/hiroshima-portrait-100days-ga.jpg
Image Courtesy: http://4.bp.blogspot.com

.

We crossed the Seas,

We Crossed Deserts,

Crossed Forests and Firmaments

Now, we must cross the Wars.

Swim across the impending calamity of War spread before man.

.

There is but one world

And Only one Man

It’s the existence of the earth

That confers all creation

A state of being.

It’s Man alone

Who glows with life

Like a lamp

On the pinnacle of the world.

But it is War

That prevents the world  being the World.

And it is the very War

That throws Man off into the Abysses

From every summit he conquered.

War

Is the fever that the World is afflicted with.

**  **  **

The Enemy who trespasses boundaries

Also trespasses the no man’s land

Between civility and barbarism.

Then one has to win

Not only the enemy but also the war.

Like all people of a country

Combine to fight  their enemy

People world over should unite

To win over the War now.

They must isolate War along with the enemy.

Like reaching a plateau crossing the forest,

Like entering a garden passing the burial ground

We must enter Peace crossing the War.

Enemy is an abbreviation of War

Win over the Enemy

Conquer the War.

Once there is War, both parties should lose.

The only War that both parties win

Is the War that was never fought.

**  **  **

We viewed skies unspanned by vultures

Observed lakes uninfested with crocodiles

Watched Rains showering no thunderbolts

It remains,  to see a world without War.

.

Kopparthy (Venkata Ramana Murthy)

1999

.

యుధ్ధమూ – శత్రువూ

.

మనం సముద్రాలు దాటాం

ఎడారులు దాటాం

ఆడవులూ అంతరిక్షమూ దాటాం

ఇక యుధ్ధాన్ని దాటాలి

మనిషిముందు ఉపద్రవమై పరుచుకున్న యుధ్ధాన్ని ఈదాలి.

ఉన్నది ఒకటే ప్రపంచం

ఒకడే మానవుడు

భూమి అస్తిత్వమే

సమస్త విశ్వాన్నీ

ప్రాణసహితం చేస్తున్నది.

మనిషి ఒక్కడే విశ్వశిఖరాగ్రమ్మీద

చైతన్యదీపమై వెలుగుతున్నది

ప్రపంచాన్ని ప్రపంచం కానివ్వకుండా

చేస్తున్నది యుధ్ధమే

అధిరోహించిన ప్రతి శిఖరమ్మీద నుంచీ

మనిషిని అగాధాల్లోకి తోస్తున్నదీ యుధ్ధమే.

యుధ్ధం

ప్రపంచానికి పట్టిన జ్వరం

**  **  **

సరిహద్దురేఖల్ని దాటే శత్రువు

నాగరికతకు అనాగరికతకు మధ్యనుండే

అలీనరేఖను దాటుతాడు.

అప్పుడు గెలవాల్సింది శత్రువునే కాదు, యుధ్ధాన్ని కూడా.

ఒక దేశం లో ప్రజలంతా ఏకమై

యుధ్ధాన్ని ఎదుర్కోవాలి

శత్రువుతోపాటు యుధ్ధాన్నీ ఏకాకిని చెయ్యాలి

అడవినిదాటి మైదానాన్ని చేరుకున్నట్టు

శ్మశానాన్ని దాటి పూలతోటలోకి అడుగుపెట్టినట్టు

యుధ్ధాన్ని దాటి శాంతిలోకి ప్రవేశించాలి

యుధ్ధానికి హ్రస్వరూపమే శత్రువు

శత్రువును జయించాలి

యుధ్ధాన్ని ఓడించాలి

యుధ్ధమంటూ జరిగాక ఇద్దరూ ఓడిపోక తప్పదు

ఇద్దరూ గెలిచే యుధ్ధం ఎప్పటికీ చెయ్యని యుధ్ధమే!

**  **  **

మనం రాబందులెగరని ఆకాశాల్ని చూశాం

మొసళ్ళు మసలని మడుగుల్ని చూశాం

పిడుగులు రాలని వర్షాలని చూశాం

ఇక యుధ్ధంలేని ప్రపంచాన్ని చూడాల్సి ఉంది.

.

కొప్పర్తి

“విషాదమోహనం” కవితా సంకలనం నుండి

%d bloggers like this: