అనువాదలహరి

శ్మశాన వాటి 2….. జాషువా

http://img262.imageshack.us/img262/2171/37172t1fv6.jpg
Image Courtesy: http://img262.imageshack.us

.

Flourishes there on the new memorial sank in deep darkness

a lamp … like fire-fly; But strange! It is not put out spite of

running out oil! Shall we call it a lamp? No. No. No. It is

the heart of that unknown, ill-fated mother had left there.

.

ముదురు తమస్సులో మునిగిపోయిన క్రొత్త సమాధి మీద, బై

బొదలు మిణుంగురుంబురువు పోలిక వెల్గుచునున్న దివ్వె, ఆ

ముదముడివోయినన్ సమసిపోవుట లేదది, దీపమందు మా?

హృదయము సుమ్మి నిల్పి చనియెన్ గత పుత్రక యే యభాగ్యయో !

.

తెలుగు మూలం: మహాకవి గుర్రం జాషువా

“శ్మశానవాటి” నుండి

%d bloggers like this: