అనువాదలహరి

నేను పెద్దవుతూంటే… లాంగ్స్టన్ హ్యూజ్

.

అది చాలాకాలం కిందటి మాట.

ఇప్పుడు ఆ కలని పూర్తిగా మరిచేపోయాను.

కాని, అప్పుడు నాకో కల ఉండేది,

నా ఎదురుగానే,

సూర్యునిలా… తేజోవంతంగా—

నా కల.

కానీ తర్వాతే  ఓ గోడ లేచింది

నెమ్మదిగా

నెమ్మది నెమ్మదిగా లేచింది

నాకూ నా కలకీ మధ్య.

అది ఆకాశాన్ని అంటేంతగా లేచింది

ఆ గోడ.

ఇప్పుడంతా నీడ.

నేను నల్లబడిపోయాను.

నేనిపుడు నీడలో పరున్నాను.

ఆ కల వెలుగులు, నా కంటి కెదురుగానూ  లేవు,

నా మీద ప్రసరించడమూ లేదు.

కేవలం ఒక మందమైన గోడ

పక్కన ఒక నీడ. అంతే!

.

ఓ నా హస్తాల్లారా!

నిరాశామయ హస్తాల్లారా!

ఈ గోడను ఛేదించండి!

నా కలని పట్టుకొండి.

నన్నీ చీకటిని పారద్రోలనీండి.

ఈ రాత్రిని తుత్తునియలు చేసి,

ఈ నీడని

సహస్ర కిరణాలుగా,

వేలకలల కాంతి వలయాలుగా

ఆవిష్కరించనీయండి!

.

లాంగ్స్టన్ హ్యూజ్

(February 1, 1902 – May 22, 1967)

ఆఫ్రికన్-అమెరికన్ కవి, నవలాకారుడు, సామాజిక కార్యకర్త, పత్రికా రచయిత. Jazz Poetry కి ఆద్యులలో ఒకరు.  

.

As I Grew Older

.

It was a long time ago.

I have almost forgotten my dream.

But it was there then,

In front of me,

Bright like a sun–

My dream.

And then the wall rose,

Rose slowly,

Slowly,

Between me and my dream.

Rose until it touched the sky–

The wall.

Shadow.

I am black.

I lie down in the shadow.

No longer the light of my dream before me,

Above me.

Only the thick wall.

Only the shadow.

My hands!

My dark hands!

Break through the wall!

Find my dream!

Help me to shatter this darkness,

To smash this night,

To break this shadow

Into a thousand lights of sun,

Into a thousand whirling dreams

Of sun!

.

Langston Hughes

(February 1, 1902 – May 22, 1967) 

An African-American poet, social activist, novelist, playwright, and columnist.

%d bloggers like this: