అనువాదలహరి

సౌభ్రాతృత్వం… ఆక్టేవియో పాజ్

http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA06340.jpg
Image Courtesy: http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA06340.jpg

.

నేనొక మానవుడిని… నా ఉనికి క్షణికం…

ఈ చీకటి అపారము.

నేను తల పైకెత్తి చూస్తాను.

నాకు నక్షత్రాలు కనిపిస్తాయి.

నాకు తెలియకుండానే ఏదో అవగతమయినట్టనిపిస్తుంది:

నేను కూడా ఎవరికో కనిపిస్తున్నాను,

ఈ క్షణంలో

నన్నెవరో తలుచుకుంటున్నారు.

.

ఆక్టేవియో పాజ్

(March 31, 1914 – April 19, 1998)

మెక్సికను కవి, దౌత్యవేత్త, భారతదేశంలో 1960లలో మెక్సికో రాయబారి,

1990 సంవత్సరం సాహిత్యానికి నోబెలు బహుమతి గ్రహీత.
.

Brotherhood

.
I am a man: little do I last

and the night is enormous.

But I look up:

the stars write.

Unknowing I understand:

I too am written,

and at this very moment

someone spells me out.

.

Octavio Paz

Mexican Poet, Diplomat, Mexican Ambassador in India during 1960s and the  winner of 1990 Nobel Prize for Literature.

(March 31, 1914 – April 19, 1998  )

%d bloggers like this: