అనువాదలహరి

ఒంటరి కోతగత్తె … వర్డ్స్ వర్త్


https://s3.amazonaws.com/saatchi/58834-7512590-7.jpg
Image Courtesy: https://s3.amazonaws.com

.
చూడుడామెను, ఒక్కతె… పొలమునందు 

ఎదర కనిపించు ఒంటరి మిట్టవాసి,

కోతకోయుచు తనుదానె పాటపాడు,

నిలుడు! లేకున్న మిన్నక సాగిపొండు.

ఒంటరిగ చేను కోయుచు, పనల గట్టు,

ఆమె గీతిక ఆపాతవిషాదభరము,

వినుడు! మార్మ్రోగె లోయ ప్రతిరవముతో.

.

అరబుదేశపు ఇసుక ఎడారులంట,

సేదదీరెడు బాటసారుల విహారములయందు,

వారి శ్రమదోవ ఇంత కమ్మని రవమ్ము,

మచ్చుకొక చకోరమైన వినిపించలేదు 

ఇంత తియ్యని స్వరము వినిపించలేదు

కోకిలలుగూడ మును వసంతాగమనవేళ,

దూరతీరాల ద్వీప సమూహమందు,

కడలి సాంద్ర గభీర నీరవమణచుచు.

ఎవ్వరైనను చెప్పరే పాట భావ

మది గతించిన బాధల పల్లవియొకొ?

యుధ్ధ గీతికొ? లేకున్న జానపదమొ?

మనకు ఎరుకైన వృత్తమొ?మరల మరల

కలత పెట్టెడు స్మృతి, విషాదమొ, పోగొట్టుకున్న బాధొ? 

.

విషయమేదైన, పాటకు ముగింపు

లేనియట్టుల పాడెను పడతి,  నేను

జూచితి కొడవలిని నూతగొనుచు

పాటుబడె నామె, పాటను విడువలేదు,

చెవుల చవిగొని,  గుండెనిండార త్రావి 

కొండ నెక్కితి పాటను తోడుగొనుచు,

గుండెసడిలోన అది ప్రతిధ్వనించె,  

గడచినది కాలమెంతయొ, పాట వినిపించి మున్ను

.

వర్డ్స్ వర్త్

The Solitary Reaper
.

Behold her, single in the field,

Yon solitary Highland Lass!

Reaping and singing by herself;

Stop here, or gently pass!

Alone she cuts, and binds the grain,

And sings a melancholy strain;

O listen! for the Vale profound

Is overflowing with the sound.

No Nightingale did ever chaunt

So sweetly to reposing bands

Of Travellers in some shady haunt,

Among Arabian Sands:

No sweeter voice was ever heard

In spring-time from the Cuckoo-bird,

Breaking the silence of the seas

Among the farthest Hebrides.

Will no one tell me what she sings?

Perhaps the plaintive numbers flow

For old, unhappy, far-off things,

And battles long ago:

Or is it some more humble lay,

Familiar matter of to-day?

Some natural sorrow, loss, or pain,

That has been, and may be again!

Whate’er the theme, the Maiden sang

As if her song could have no ending;

I saw her singing at her work,

And o’er the sickle bending;–

I listened till I had my fill;

And, as I mounted up the hill,

The music in my heart I bore,

Long after it was heard no more.

.

William Wordsworth

%d bloggers like this: