అనువాదలహరి

River and Waters – Arun Bavera

Image Courtesy: http://www.deichmann-photo.com/greece9.html

.

Once Waters enter the body corpus of a River

They must submit to what the River says!

Shouldn’t they?

Poor Waters!

How can they know what patterns the River fashions?

They must follow wherever the River goes…

Must they not?

How can Waters know what course the River fancies?

That’s why

River commands over Waters.

Water is a slave to the River.
.
Arun Bavera

నదీ- నీళ్ళూ

.

నీళ్ళన్నీ నది దేహం లోకి ప్రవేశించాక

యిక నది చెప్పినట్టల్లా వినాలి కదా!

నది ఏరూపం తీసుకుంటుందో

నీళ్ళకేం తెలుసు?

నది ఎటుపోతుందో

నీళ్ళూ అట్టాల్లా పోవాలి కదా!

నది ప్రయాణమెటో

నీళ్ళకేం తెలుసు?

అయినా-

నది నీళ్ళను శాసిస్తుంది

నదికి నీరు బానిస.

.

అరుణ్ బవేరా

Feb 20, 2002

(“ఒక కన్నీటి చుక్క కోసం” కవితా సంకలనం నుండి)

%d bloggers like this: