అనువాదలహరి

ఒంటరిగా … ఎడ్గార్ ఏలన్ పో

Image Courtesy: http://fsa.zedge.net/content/3/3/8/9/1-3541755-3389-t.jpg

.

శైశవం నుండీ ఇతరుల్లా నేను లేను…

అందరు చూసినట్టుగా నేను చూడలేదు…

నా ఆవేశాలు అందరిలా ఒక చెలమనుండే చేదుకోలేకపోయాను…

నా దుఃఖాల్ని ఒక చోటునుండి అనుభవించలేదు…

నా హృదయాన్ని అదే శృతిలో ఆనందానికి తట్టిలేపలేకపోయాను..

నేను ప్రేమించినదల్లా ఒక్కటే… నా ఒంటరితనాన్ని.

.

నా చిన్నతనం లో, అత్యంత సంక్షుభితమైన

నా జీవనపు తొలిసంధ్యలో,

మంచీ చెడుల అన్ని లోతులనూ ఎలా స్పృశించానో

ఆ  రహస్యం  ఇప్పటికీ నాకు అంతు పట్టనిది:

ఆ ‘బుగ్గ’ నుండి, ఆ వరద ఉధృతినుండి,

అరుణారుణ పర్వత శిఖరాగ్రమునుండి

నా చుట్టూ పరిభ్రమించిన

శరత్కాల సూర్యుని స్వర్ణరోచిస్సులనుండి

ఆకాశము నుండి క్రిందకు నా ప్రక్కనుండే

పరిగెత్తుకుంటూ పోయిన మెరుపుతీగలనుండి

పిడుగుపాటులనుండి, తుఫానులనుండి,

ఆకసమంతా వినీలమై శోభిస్తున్నపుడు

నా చూపులకి  రాక్షసాకృతిబూనినట్టున్న మేఘాలనుండి…
,

ఎడ్గార్ ఏలన్ పో

.

Alone
.

From childhood’s hour I have not been

As others were; I have not seen

As others saw; I could not bring

My passions from a common spring.

From the same source I have not taken

My sorrow; I could not awaken

My heart to joy at the same tone;

And all I loved, I loved alone.

Then- in my childhood, in the dawn

Of a most stormy life- was drawn

From every depth of good and ill

The mystery which binds me still:

From the torrent, or the fountain,

From the red cliff of the mountain,

From the sun that round me rolled

In its autumn tint of gold,

From the lightning in the sky

As it passed me flying by,

From the thunder and the storm,

And the cloud that took the form

(When the rest of Heaven was blue)

Of a demon in my view

.

Edgar Allan Poe

(Please give me your feedback about the FONT COLOR  of the text whether it is good, tolerable or bad)

%d bloggers like this: