అనువాదలహరి

కలలో కల – ఎడ్గార్ ఏలన్ పో

Image Courtesy: http://www.google.com/imgres?q=beach+sands+in+fist&hl=en&biw=1200&bih=613&gbv=2&tbm=isch&tbnid=5CMThoVyvkLNlM:&imgrefurl=http://jiangxidreaming.blogspot.com/&docid=Zj5afB6oWCd7zM&w=1600&h=1200&ei=Nb0xTurVHsbQrQfDh_XLCw&zoom=1&chk=sbg&iact=hc&vpx=889&vpy=167&dur=6647&hovh=194&hovw=259&tx=114&ty=103&page=19&tbnh=134&tbnw=179&start=288&ndsp=16&ved=1t:429,r:15,s:288

(Image Courtesy: http://2.bp.blogspot.com

.

నీ కనుబొమ మీద నను చుంబించనీ!

నీ నుండి ఎడమయే  ఈ తరుణంలో

ఇది మాత్రం నిశ్చయంగా చెప్పగలను.

నా ఈ రోజులన్నీ ఒక కలగా నువ్వు ఎంచినది అబధ్ధం కాదు;

అయినప్పటికీ,

ఒక రాత్రిలోనో, పగటిపూటో, ఒక స్వప్నం లోనో, ఏమీ లేకుండానో

ఆశలెగిరిపోయినంత మాత్రాన,  ఎగిరిపోవడం మిధ్యా?

మనం చూసేదీ, చూసినట్టగుపించేదీ అంతా ఒక కలలో కల.

.

నేను ఫేనామృదంగతరంగాఘాత తీరంలో నిలుచున్నాను.

నా పిడికిలిలో స్వర్ణరేణువుల ఇసుక.

అవనగా ఎన్ని?

అయినా అవి నే శోకిస్తుండగానే

నా వ్రేళ్ళ సందులలోనుండి క్రిందకి ఎలా జారిపోతున్నాయో!

.

ఓ భగవంతుడా! నేను వాటిని గట్టిగా బంధించలేనా?

ఓ దైవమా! ఒక్క రేణువునైనా

నిర్దాక్షిణ్యమైన కెరటపు బారినుండి రక్షించలేనా?

మనం చూచేదీ, చూసినట్టగుపించేదీ అంతా కలేనా?
.

ఎడ్గార్ ఏలన్ పో

.

A Dream Within Dream

Take this kiss upon the brow!
And, in parting from you now,
Thus much let me avow-
You are not wrong, who deem
That my days have been a dream;
Yet if hope has flown away
In a night, or in a day,
In a vision, or in none,
Is it therefore the less gone?
All that we see or seem
Is but a dream within a dream.

I stand amid the roar
Of a surf-tormented shore,
And I hold within my hand
Grains of the golden sand-
How few! yet how they creep
Through my fingers to the deep,
While I weep- while I weep!
O God! can I not grasp
Them with a tighter clasp?
O God! can I not save
One from the pitiless wave?
Is all that we see or seem
But a dream within a dream?

.Edgar Allan Poe

%d bloggers like this: