అనువాదలహరి

ఒక స్వప్నం – ఎడ్గార్ ఏలన్ పో

Morning Star

                                    (Image Courtesy: http://religiousreading.bestmoodle.net)

.

చీకటి రాత్రి నీలి నీడల్లో

గతించిన సుఖాన్ని కలగన్నాను

కాని, పగటి కలయైన జీవితపు వెలుగు

మనసు విరిచేసింది.

.

అసలు

కనిపించే ప్రతి వస్తువులోనూ,

గతకాలపు వెలుగులు వాసనలు వెతుక్కునేవాడికి

పగటికలకానిదేది?

.

ఆ మధురమైన కల, రసప్లావితమైన కల,

లొకం ఛీత్కరించినా, నా వెన్నుతట్టి

ఏకైక వెన్నెలకిరణమై   ప్రోత్సహించి  నడిపించింది

దూరాన్నుండే వణికించే చీకట్లలోనూ …  తుఫాన్లలోనూ …

నిజానికి,  వేగుచుక్కను మించిన

స్వఛ్ఛమైన కాంతిపుంజమేముండగలదు?

.

ఆంగ్ల మూలం:  ఎడ్గార్ ఏలన్ పో

.

A Dream – Edgar Allan Poe

.

In visions of the dark night

I have dreamed of joy departed-

But a waking dream of life and light

Hath left me broken-hearted.

Ah! what is not a dream by day

To him whose eyes are cast

On things around him with a ray

Turned back upon the past?

That holy dream- that holy dream,

While all the world were chiding,

Hath cheered me as a lovely beam

A lonely spirit guiding.

What though that light, thro’ storm and night,

So trembled from afar-

What could there be more purely bright

In Truth’s day-star?

.

%d bloggers like this: