అనువాదలహరి

Bouquet of Darkness – Chavali Bangaramma

.

Blinked, and I got up , looked behind

Mate not to be seen- nor heard, of any trace

My heart doubled up and throbbed

My gullet dried

And choked me up.

.

Called up, hailed up, and exhausted…

The tired heart broke all tangles in a trice…

I shot up into the sky

Even there

I found Overcast gloom .

.

With my shriek muted, vision blurred

Shutting out my wings in the dim

I dropped down to the earth

Even here

I witnessed ‘newmoon’ian darkness.

(Slowly the night blooms, unfurling
Flowers of darkness, covering
The trellised sky, becoming
A bouquet of blackness Frank Marshall Davis)  (http://quotes.dictionary.com/search/Darkness?)

తెలుగు మూలం:
తమస్సు
(కాంచన విపంచి) చావలి బంగారమ్మ (courtesy: http://www.andhrabharati.com/kavitalu/kAMchanavipaMchi/tamassu.html)

(నాకు ఇందులో శ్రీశ్రీ వ్రాసిన’ ఆహ్’ కి పోలికలు కనిపిస్తున్నాయి. చావలి బంగారమ్మ గారు కొంపెల్ల జనార్థన రావు గారి సోదరి. వారింటికి శ్రీశ్రీ రాకపోకలు బాగా ఉన్నాయని  ఎక్కడో (కారణాంతరాలవల్ల, తగిన అనుమతి లేకపోవడం వల్ల ఎక్కడ చదివేనో చెప్పలేకపోతున్నందుకు  క్షంతవ్యుణ్ణి) చదివినట్టు గుర్తు. ఇందులో ఎవరు ముందు ఈ భావం ప్రకటించారన్నది కుతూహలం కలిగించే విషయం)

కనుమూసి లేచేను – వెనుదిరిగి చూసేను
కనలేదు నా జంట- వినలేదు ఆ జాడ
గుండె గుబగుబలాడెను
నా గొంతు
ఎండి గుటకడదాయెను

పిలచేను పిలచేను అలసిపోయేను
అలసిపోయిన గుండె అట్టె ముడివిడిపోవ
ఆకాశమున కెగిరితి
అక్కడా
అంథకారమె జూచితి

కేకవినబడదాయె- చూపు కనబడదాయె
అంథకారములోన అట్టె రెక్కలు ముడిచి
అవనిపై నే బడితిని
అక్కడా
అంథకారమె గంటిని

%d bloggers like this: