అనువాదలహరి

మృతనగరి… Shernaz Wadia

ఆ మృతనగరిలో
నదులు రక్తరంజితాలై ప్రవహించేయి.
తునకలైన పుర్రెలు,
మాడిపోయిన ఎముకల గుట్టల క్రింద
ప్రేతాత్మలు మంటల్లో లుంగలుచుట్టుకుంటున్నాయి.
దీనంగా మూలుగుతూ, అరుస్తూ
అవి నా  త్రోవలోకి జరజరా ప్రాకి
ఆలశ్యంగా కలిగిన పశ్చాత్తాపంతో
గద్గదంగా బుసలుకొట్టేయి…

నువ్వు నీ మర్త్యలోకంలోకి తిరిగె వెళ్ళినపుడు
మా  మాటలుగా  వాళ్ళకీ కబురందించు…

ద్వేషానికీ- హింసకీ
ప్రతినిధులుగా నిలిచిన మేము
మేం చేసిన ఘోరనేరాల అగ్నికీలల్లో
శాశ్వతంగా వ్రేలేలా శాఫగ్రస్తులమైనాము.

కనుక మీరు మీ పంథాలు మార్చుకోవలసిందే…
మీ విద్వేషాలని ప్రేమచెలమల్లో నిమజ్జనం చెయ్యండి
వినాశకరమైన మీ ఆయుధాల్ని నిర్మూలించండి
శాంతి, సౌభ్రాతృత్వాలను నెలకొననివ్వండి!

English Original: Shernaz Wadia

City of the Dead

In the City of the dead
where rivers run red
Neath mounds of splintered skulls
and blackened bones
hideous souls  writhe in flames.
Moaning and groaning piteously
they slithered onto my path
and hissed in voices chokes
by repentance too late…

When you return to the land of the Living
Take  forth our message to them…

“We, the agents of
hatred and violence
are everlastingly doomed
to sizzle in the inferno
of our heinous crimes

But you must alter your course…
drown your rancor in founts of compassion
demolish your arsenals of mad destruction
Let Peace and Brotherhood

%d bloggers like this: